Partner w biznesie

KONTAKT

bhp@elitesupport.pl

Tel. 48 602 889 875

 

 

Social Media

Kliknij tu i dołącz do Grupy na Facebooku


POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

19 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne odpowiednie do rodzaju pracy i wielkości zatrudnienia (np. rodzaj pomieszczeń, liczba, powierzchnia, kubatura)

20 Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych21 Stan techniczny pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

21 Stan techniczny pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

 

WENTYLACJA

22 Wentylacja (ogólna) w pomieszczeniach pracy

23 Wentylacja w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych24 Wentylacja awaryjna

25 Wentylacja stanowiskowa (miejscowe wyciągi),

 

STANOWISKA I PROCESY PRACY

26 Dojścia do stanowisk pracy

27 Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

28 Szczegółowe wymagania przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

29 Instrukcje bhp

 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

30 Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn

31 Osłony i inne urządzenia ochronne

32 Urządzenia do uruchomienia oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymywania maszyny

33 Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

 

TRANSPORT

34 Przestrzeganie przepisów w zakresie dopuszczalnych norm przy przemieszczaniu ciężarów w transporcie ręcznym

35 Instrukcja dotycząca zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

36 Zapewnienie właściwego stanu technicznego dróg, przejść komunikacyjnych i ramp (z wyłączeniem kolei i bocznic)

 

MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE

37 Magazyn i miejsca składowania/przechowywania

38 Instrukcja magazynowania i składowania

39 Informacja o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń do składowania materiałów

 

WYPADKI PRZY PRACY

40 Rejestr wypadków przy pracy

 

SŁUŻBA BHP

41 Organizacja służby bhp zgodnie z przepisami

42 Wykonywanie zadań przez służbę bhp43. Kontrole BHP

SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP

1 Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp (instruktaż ogólny, stanowiskowy)

2 Szkolenie okresowe pracowników w dziedzinie bhp

3 Programy szkoleń w dziedzinie bhp

 

PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE

4 Badania lekarskie wstępne

5 Badania lekarskie okresowe

 

UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE

6 Uprawnienia kwalifikacyjne

 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

7 Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego

8 Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE

9 Dokonanie przez pracodawcę rozpoznania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w celu przeprowadzenia ich badań i pomiarów

10 Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia

11 Informowanie pracowników o wynikach pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

12 Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej

13 Stosowanie przez pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej

14 Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze

 

OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY

15 Zapewnienie właściwego stanu technicznego elementów obiektów i pomieszczeń pracy (stan wynikający z ich utrzymania na etapie bieżącej eksploatacji) (np. dachy, drzwi, schody,pomosty)

16 Uzyskanie zgody właściwych organów na odstępstwa od wymogów dot. pomieszczeń pracy (oświetlenie, lokalizacja poniżej poziomu otaczającego terenu, wysokość)

17 Drogi ewakuacyjne z pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy

18 Zabezpieczenie/oznakowanie miejsc niebezpiecznych (ryzyko kolizji z przeszkodami, potknięcia się, upadku lub uderzenia o stopnie schodów, stropy itp.)

Poniżej odnajdziecie Państwo listę kontrolną najczęstszych elementów kontrolowanych przez organ nadzoru jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy.

ELITE-SUPPORT jest gotowe do wsparcia Państwa w realizacji wielu ze zobowiązań jakie ciążą na Pracodawcy.

Lista kontrolna "must have" Pracodawcy